Dragon Ball

Najlepsza Strona o Dragon Ball!


 • Załóż swoje konto!
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
 • Polish (Poland)English (United Kingdom)

  UWAGA HAS?O DO SPAKOWANYCH PLIKW TO: www.dragonballdownload.info

  Warte zobaczenia

  Bohaterowie

  Son Goku - g?wny bohater Dragon Balla. Saiyanin, ktry zosta? wys?any przez swj lud na Ziemie, w celu jej zaw?adni?cia. Z pocz?tku agresywny malec doznaje ci??kiego upadku, podczas ktrego mocno uderza si? w g?ow?. Wydarzenie to powoduje utrat? pami?ci oraz zmian? charakteru. Ma?y i spokojny ju? Goku w najbli?szym czasie okrutnie morduje przybranego dziadka, zmieniaj?c si? w wielk?, niszcz?c? wszystko woko?o i nie panuj?c? nad sob? ma?p? Oozaru, w ktr? zmienia si? w wyniku pe?ni Ksi??yca (jest to charakterystyczna cecha jego rasy). Po pewnym czasie, pe?nym przygd, ch?opiec zaczyna trenowa? w Kamesenina, gdzie jego mistrzem zostaje. Uwielbia je??.


  Chi Chi - ?ona Son Goku, matka Gohana i Gotena. Jest Ziemiank?. Nie lubi Super Saiyan'w. Niegdy? ?wiczy?a sztuki walki.
   Krillin - od lat dzieci?cych najlepszy przyjaciel Goku. Nie dorwnuje umiej?tno?ciami pozosta?ym wojownikom, jednak wci?? pozostaje jednym z obro?cw Ziemi. Zgin?? pi?? razy i tyle samo razy zosta? wskrzeszony. Do ko?ca Cell Sagi goli? g?ow?, 7 lat p?niej, po o?enieniu si? z C18, doczeka? si? bujnej czupryny i w?sw. Nie ma nosa.Doczeka? si? tak?e crki.

  Bulma - crka wynalazcy, ?ona Vegety, matka Trunksa i Bry, wcze?niej zwi?zana z Yamuch?. Towarzyszy bohaterom w ich podr?ach. Pozbawiona jest umiej?tno?ci walki, posiada za to genialny umys?. To dzi?ki niej w pierwszym odcinku DB Goku wyrusza ze swych rodzinnych stron by szuka? wraz z ni? Smoczych Kul.
  Vegeta - Saiyan, ksi??? planety Vegeta, przyby? na Ziemi? w celu podbicia jej i zdobyciu Smoczych Kul, lecz jego plan nie powid? si? dzi?ki Goku i jego przyjacio?om. Przez d?u?szy czas by? z?ym charakterem serii, jednak z czasem sta? si? dobry i pomaga? innym bohaterom sagi. Potrafi? po?wi?ci? ?ycie, by obroni? Ziemi? i jej mieszka?cw. Kocha? swoj? ?on? Bulme i mia? z ni? dwjk? dzieci, Trunksa i Bre. By? najlepszym przyjacielem Goku, mimo to zawsze chcia? by? od niego lepszy.

  Son Gohan - syn Goku i ChiChi, rwnie? wielki wojownik. Dwukrotnie kiedy wybuch?a w nim z?o??, przewy?szy? si?? swego ojca. Jako dziecko by? niezwykle strachliwy, wyrs? jednak na wielkiego oraz bardzo m?drego wojownika. Mg? on zosta? najwi?kszym wojownikiem, gdy? jego cia?o skrywa?o najwi?kszy potencja? i zdolno?ci, jednak?e z powodu matki, ktra wybra?a dla niego drog? edukacji nie by?o mu to dane. Jedyny z bohaterw, ktry osi?gn?? poziom Mistic. W przysz?o?ci jego ?on? zosta?a Videl crka Mr Satana, a ich crka nazywa si? Pan.

  Son Goten - drugi z synw ChiChi. Najlepszy przyjaciel Trunksa, z ktrym trenowa?. W wieku 7 lat zamienia si? w SSJ, czym wzbudza podziw wszystkich innych wojownikw. Walczy w fuzji z Trunks'em (jako Gotrunks) z Buu. Do ko?ca serii Z jest wojownikiem, jednak kiedy podrs? zaprzesta? trenowa?, gdy? pragn?? normalnego i spokojnego ?ycia.  Trunks - syn Vegety i Bulmy. Najlepszy przyjaciel Gotena. Podobnie jak ojciec jest bardzo dumny. Odziedziczy? te? ogromnego ducha walki, ktry pomaga? mu zwalcza? wszelkie trudno?ci. Kilkukrotnie Future Trunks (Trunks z alternatywnej rzeczywisto?ci, gdzie Goku umiera na zawa? serca, a androidy #17 i #18 terroryzuj? Ziemi?)przybywa na Ziemi? z przysz?o?ci by pomc towarzyszom.

  Genialny ??w - Przyjaciel starego Gohana (dziadka Goku), zajmowa? si? treningiem Son Goku i Krillana, (p?niej innych bohaterw) jest starym zbere?nikiem, ktry codziennie ogl?da ?wierszczyki oraz kobiecy fitness, ma du?e poczucie humoru.


  Pan - crka Videl i Gohana, wnuczka Son Goku. Wyst?powa?a g?wnie w Dragon Ball GT. Zas?yn??a podczas poszukiwania Smoczych Kul z czarnymi gwiazdami.

  Chaozu- ucze? Tenshina i jego wielki przyjaciel. Niski cz?owieczek o twarzy klasycznego arlekina. Szczyci si? posiadaniem jednego w?osa na g?owie. Co do jego pojawienia si? (podobnie jak Tenshinanha) w mandze i podczas anime istniej? pewne rozbie?no?ci. W mandze Son Goku styka si? z nim po raz pierwszy podczas 22 Tenkaichi Budokai. W anime Goku wpad? na niego i Tenshinanha nieco wcze?niej, podczas afery z Dzieleniem pustosz?cym grskie wioski. Chaozu posiada zdolno?ci parapsychiczne, pozwalaj?ce mu kontrolowa? organizm przeciwnika wykorzystuj?c w tym celu technik? Chonoryoku. Musi jednak u?ywa? w tym celu r?k, co jest jego s?abym punktem. Po raz pierwszy zabity zosta? przez Piccolo Daimao, jednak o?y? dzi?ki Smoczym Kulom. Walczy? rwnie? przeciwko Nappie i po?wi?ci? na darmo ?ycie, prbuj?c poprzez autodestrukcj? zabi? przeciwnika.

  Piccolo - zielonoskry kosmita z planety Namek. Pocz?tkowo chcia? zaw?adn?? Ziemi?, z czasem staje si? jej obro?c?, a po ?mierci Goku, zast?puje jego synowi Gohan'owi ojca. Najlepszy przyjaciel i mistrz Gohana, do czasu pojawienia si? Dende'ego na Ziemi by? jedno?ci? ze Smoczymi Kulami.

  Yamcha - przyjaciel Goku, Kuririna,Tiena i innych. Na pocz?tku pracowa? jako z?odziej lecz po jakim? czasie stal sie dobry. Bardzo ba? sie kobiet. Zakocha? sie w Bulmie, jednak?e zwi?zek z ni? nie uda? mu si?.

  Tenshin - uczy? si? u Genialnego Kruka z jego przyjacielem Chaozem. Genialny Kruk uczy? ich technik przez, ktre mogli zgin??. Jedna z tych technik wykorzysta? Chaoz, gdy walczy? z Nappa(detonowa? si?). Tien z pocz?tku z?y po namowach Kamesanina sa? si? dobry. Mia? trzy oczy. Prawdopodobnie najsilniejszy cz?owiek.

  Freeza - by?a to posta?, ktra chcia?a za wszelk? cen? znale?? Smocze Kule. Nie powiod?o mu si? to gdy? Gohan i Kuririn wywo?ali wcze?niej Boskiego Smoka. Zosta? powa?nie ranny (przeci?ty w p?) przez w?asne dyski energii, ktre mia?y zabi? Goku. Uratowa? si? tylko dlatego, ?e jego ojciec zobaczy? go w?rd szcz?tkw planety Namek. Zosta? on pl cyborgiem i wraz z ojcem przylecia? z powrotem na ziemi?. Tam Future Trunks zniszczy? go z pomoc? miecza.
  Cell - posta? zbudowana przez Doktora Gero. Narodzi?a si? z po??czenia komrek Krilana, Goku, Vegty i Piccollo oraz wielu innych wielkich mistrzw sztuk walki. Posta? wyst?puj?ca w DBZ. Pojawia si? ona te? w DBGT, gdy Super 17 chce zaw?adn?? ziemi?, a zarazem ca?ym wszech?wiatem. Komrczak jest pot??n? postaci?. Potrafi nauczy? si? w par? sekund techniki osoby, z ktr? walczy. Zosta? on ostatecznie pokonany przez Gohana.

  Buu - najpot??niejszy z?y charakter w ca?ej serii Dragon Ball Z. Jego imi? pochodzi od starej japo?skiej wyliczanki "Bibidi-Babidi-Buu". W swojej pocz?tkowej fazie z wygl?du by? bardzo sympatyczn? istot?, ktra nade wszystko przepada?a za s?odyczami. Liczy? sobie oko?o 5 milionw lat. Zosta? powo?any do ?ycia przez Bibidiego jako tajemna, mordercza bro? za pomoc?, ktrej chcia? on podbi? wszystkie 4 galaktyki. Do walki z Buu stan??o wwczas 5 Kaioshinw prbuj?c go powstrzyma?. Niestety 3 z nich zgin??o w walce, a czwarty zosta? poch?oni?ty. Pi?ty zdo?a? zabi? Bibidiego. Przed tem jednak Bibidi zamkn?? Buu kule i wystrzeli? na Ziemi?. Po 300 latach wi?zienia zosta? odnaleziony i uwolniony przez Babidiego. Dosta? zadanie zniszczenia Ziemi. Po zniszczeniu Ziemi zosta? ostatecznie, z pomoc? Fat Buu i Vegety zabity przez Son Goku na planecie Kaioshinw. Przeszed? reinkarnacj? w Uub'a, ktrego trenerem zosta? Son Goku.

  Bebi - ostatni z Tsufuru-jin, stworzony z kodu DNA krla tej rasy. Wyst?pi? w DBGT. Jego stwrc? jest Dr.Myu. Ten zakodowa? mu zadanie zniszczenia wszystkich ?yj?cych przedstawicieli rasy Sayian.skiej. Bebi jest oryginalnym paso?ytem, ktry "infekuje" ludzi, wchodz?c w ich organizmy poprzez rany lub otwory naturalne. Opanowa? Trunksa i wyl?dowa? na Ziemi w okresie, gdy Goku poszukiwa? czarno-gwiazdkowych kul. Bebi opanowa? w kolejno?ci: Gotena potem Gohana, a w ko?cu Vegete. Gdy Goku wrci? na Ziemie, praktycznie wszyscy prcz Buu i Mr Satana byli pod kontrola Bebi'ego.

  Bibidi - pot??ny mag, ktrego dzie?em ?ycia by? demon Buu. Chcia? przy jego pomocy podbi? wszystkie galaktyki, ale nie przewidzia? mocy Kaioshinw. Podczas wielkiej wojny mi?dzygalaktycznej wprawdzie odnotowa? kilka sukcesw, ale pozbawiony Buu zosta? zabity przez Zachodniego Kaioshina.

  Babidi - niski i kr?py, niemal garbaty o nieproporcjonalnie wielkiej g?owie z nieco wy?upiastymi, przymru?onymi oczami. Jego pomarszczona skra przybiera?a zgni?ozielony lub ciemnooliwkowy kolor. Mimo, ?e wygl?da? w sumie do?? niepozornie by? wyj?tkowo gro?ny i przebieg?y. Podczas walki zawsze wykorzystywa? magiczn? moc i ciemn? energi? z?a. Potrafi? zaw?adn?? umys?em innej istoty, co pozwoli?o mu zniewoli? Dabure'a, a p?niej nawet cz??ciowo Vegete. W krytycznych momentach bardzo cz?sto u?ywa? teleportacji, by przenie?? siebie i swoich podw?adnych w inne, bezpieczniejsze miejsce. Przyby? na Ziemie aby uwolni? wspomnianego Buu, ktry by? mu potrzebny aby zaw?adn?? kosmosem i pom?ci? ?mier? ojca Bibidiego.

  Radim - jest bratem Son Goku przylecia? na Ziemie , aby sprawdzi? czy Son Goku wykona? misj?, ktr? by?o podbicie planety. Goku niestety zapomnia? o rozkazie i nie zgodzi? si? na to. Raditz porwa? Gohana, aby zmusi? Goku do wsp?pracy. Goku wraz z Szatanem Serduszko polecieli za Raditzem, aby uratowa? Gohana. Z pocz?tku przegrywali. Nast?pnie Son Goku przytrzymuje brata, a Szatan przebija ich obu atakiem zwanym ?miertelnym Promieniem (p?niej Goku zostaje wskrzeszony przez Kamesennina).
  Nappa - jest jednym z nielicznych Saiyan'w, ktrzy prze?yli wybuch planety Vegeta. To bardzo muskularny wojownik. Jest silniejszy od Raditza, ale s?abszy od Vegety. Zawsze towarzyszy? Vegecie i s?ucha? jego polece?. Warte podkre?lenia jest to, ?e Nappa jest jedynym Saiyan'inem, ktry jest ?ysy. Nappa wraz z Veget? przybywa na Ziemi? w celu jej podbicia. Na Ziemi stawiaj? im opr wojownicy Z. Son Goku, ktry w ko?cu stawi? si? na miejsce walki pokonuje Nappe. Nappa prosi Vegete o pomoc, ten jednak widz?c jego bezu?yteczno?? zabija go. P?niej Nappa by? przedstawiany w kilku migawkach. Mia? te? swoje 5 minut w Drgon Ball GT, kiedy by? jednym ze z?ych bohaterw, ktrzy wyszli z piek?a i szaleli na Ziemi. I tym razem zosta? pokonany przez Veget? zwyk?ym pociskiem KI.